[1]
Morrow, W. 2012. Review of Dozeman, Thomas B., Exodus. The Journal of Hebrew Scriptures. 12, (Feb. 2012). DOI:https://doi.org/10.5508/jhs.2012.v12.r11.